Missie & Visie

Missie

Het erkennen en versterken van de islamitische identiteit is een centraal onderdeel van Miraah. Het streven van Miraah is dat moslimjongeren opgroeien tot succesvolle moslims. Veel tegenslagen kunnen verholpen en zelfs voorkomen worden, wanneer er geen interne identiteitsconflict plaatsvindt. Individuele sterktepunten moeten uitgelicht en aangewend worden en nieuwe vaardigheden moeten aangeleerd worden om op positieve wijze deel te nemen aan de maatschappij. Voor iedere levensovertuiging geldt dat er een bron van kracht, hoop en motivatie in te vinden is, Miraah wenst voor moslimjongeren dat zij deze kunnen putten uit de Islam.

Het hoofddoel van Miraah is het ondersteunen, versterken en waarborgen van de algehele ontwikkeling van moslimjongeren. Miraah heeft vijf pijlers waar het zich op richt, die ten dienste van gestelde hoofddoel staan.

  1. Geestelijke gezondheid & psyche

  2. Activering & Participatie

  3. Persoonlijke ontwikkeling & groei

  4. Opvoeding

  5. Onderwijs & Onderzoek

Visie

Miraah is van mening dat niemand er alleen voor hoeft te staat, hoe groot of hoe klein het probleem ook is. Voor jongeren zijn er gelukkig al vele instanties en personen die hen op professionele wijze kunnen bijstaan, van de mentor in de klas tot aan jeugdreclassering. Miraah wil dit aanbod aanvullen door de islamitische geloofsbeleving een grotere rol te geven in deze scala aan hulpverleningsvormen, omdat de vraagstukken voor moslimjongeren zonder de Islam niet volledig beantwoord kunnen worden. Denk naast identiteit ook aan zingeving en toekomsperspectief, vraagstukken die voor elke jongere relevant zijn. Kort gezegd: men kan niet om de Islam heen bij het helpen van moslimjongeren.

In de Islam zelf is veel hulp beschikbaar dat aangewend kan worden, naast het verrichten van smeekbedes en het houden aan de regels. De Quran zit vol met inspirerende verhalen van Profeten, adviezen, steun en spoort aan tot reflecteren. Hetzelfde geldt voor de Hadith. Deze bronnen hebben concrete informatie die relevant zijn en kunnen helpen in specifieke situaties én welke stimuleren tot het worden van betere moslims (en daarmee betere mensen), opdat Allah tevreden moge zijn. Door hiervan gebruik te maken sta je dichter bij de moslimjongere, het maakt de hulp laagdrempeliger en informatiever. Tegelijkertijd wordt er altijd een belangrijke boodschap naar moslimjongeren toe uitgedragen: dat ze moslims kunnen en mogen zijn.

Samenwerking

Vanuit Miraah zullen activiteiten uitgevoerd worden die raakvlakken hebben met jeugdGGZ en jeugdzorg, de aard van deze activiteiten zijn echter aanvullend bedoeld. Waar nodig zal Miraah doorverwijzen of de samenwerking van bestaande instanties opzoeken. Ook zal de samenwerking opgezocht worden met Islamitische instituten en personen, met name op het gebied van kennis, professionalisering en uitvoering.